Visie

In ons logo zie je een jongere met open armen, springend en dansend

Het welbevinden van onze leerlingen en leraren vinden we prioritair. Immers, al wie zich goed voelt, presteert optimaal.

De middenschool wil een school zijn waar elke leerling volle kansen tot ontplooiing krijgt. Onze eerste graad heeft de belangrijke opdracht elke leerling te begeleiden in de zoektocht naar zijn persoonlijke mogelijkheden. We stellen ons daarbij als doel het maximum uit ieder kind te halen. Ook al durven we de lat voldoende hoog te leggen, toch blijven we ernaar streven dat het een haalbare uitdaging blijft waarbij de leerling voldoende succeservaringen heeft.

 • We bieden een onderwijsaanbod met beperkt keuzepakket vanaf het eerste jaar en met differentiatie door basis en basis met verdieping.
 • Er is een aangepaste werking in de B–stroom.
 • We bieden S.O.S. = studiebegeleiding op school
  • Door vakleraren.
  • Vanuit de leerlingenbegeleiding in groeps- en individuele momenten.
  • Met planningsagenda op maat van onze school.
 • Er is een individuele aanpak van leerlingen met leerzorg. We werken in die context vlot samen met GON-begeleiders en ION-begeleiders.
 • We werken aan een Gelijke Onderwijskansenbeleid. We kozen als thema’s differentiatie en talenbeleid.
 • Er is een team van studiemeesters-opvoeders dat tussen de leerlingen staat.
 • We bieden verschillende mogelijkheden tussen de middag aan. Er zijn verschillende cateringmogelijkheden en er is een aanbod van middagactiviteiten.

De ontwikkeling in hun groei naar volwassenheid vinden we even belangrijk als de cijfers die de leerlingen behalen.

 • We organiseren onthaalactiviteiten om de instap in het secundair onderwijs vlot te laten verlopen. Voor de eerstejaars is er een onthaaldag op 1 september en een sporthappening in de eerste weken. De onthaalactiviteit voor de tweedejaars vindt plaats vóór de start van het schooljaar.
 • Er zijn klassenvormende activiteiten om individuele groei te versterken en het functioneren binnen de groep te bevorderen. Op het einde van het trimester is er telkens een themadag.
 • De nevenlesactiviteiten (theater, concert, sport, pastoraal) ondersteunen het leven op school.
 • De cel leerlingenbegeleiding handelt zowel preventief als curatief.
 • We bieden sociale-vaardigheidstraining voor individuele leerlingen.

Een open communicatie vormt de basis voor een vlotte samenwerking.

 • De directie is dagelijks aanwezig in de leraarskamer en op de speelplaats.
 • Er zijn teamvormende activiteiten voor leraren.
 • Er is een structureel vakoverleg.
 • We stimuleren een open, laagdrempelige communicatie met ouders.
  • We organiseren vijf oudercontacten op jaarbasis.
  • Het mailadres van de leerlingenbegeleiders is beschikbaar voor ouders.
  • We gebruiken smartschool als digitale schoolagenda in combinatie met de planningsagenda. Deze laatste is ons vast communicatiemiddel met de ouders.
  • In het sanctioneringsbeleid zijn oudergesprekken ingebed.
  • Tweemaandelijks komt het oudercomité samen.

In ons logo zie je een kruispunt van wegen…

We maken met onze middenschool de brug tussen het BAO en de bovenbouw. We hebben twee jaar de kans om onze leerlingen te oriënteren naar een richting die het best bij hun talenten aansluit. We volgen daartoe een oriënteringstraject gedurende twee jaar waarbij alle actoren betrokken worden. We finaliseren onze oriënteringsopdracht tijdens de deliberaties waar we de individuele leerlingen centraal zetten.

 • Er is schoolloopbaanbegeleiding met aandacht voor opvolging vanuit het dossier basisonderwijs.
 • We volgen een stappenplan oriëntering in 1ste en 2de jaar.
 • We hanteren criteria voor deliberaties.

In ons logo zie je een duiker…

Onze 12-jarige duikt in zijn secundaire schoolloopbaan. Wij willen ze dermate begeleiden dat elk zijn eigen weg kan volgen rekening houdend met: capaciteiten, motivatie, belangstelling en studiehouding.
We bieden uitdagende extra’s aan waarbij appel gedaan wordt op het vrijwillig engagement van leraren.

 • Aanbod van keuzemogelijkheden vanaf het 1ste jaar met differentiatie in basis en basis met verdieping.
 • Een leerlingenraad
 • Een goed werkende MOS-raad.
 • Aanbod van sport op woensdagnamiddag

In ons logo zie je een loper …

Onze 12-jarige staat in de startblokken van zijn secundaire loopbaan. Veel leerlingen ‘starten’ op dat moment met ‘blokken’. We zijn er ons van bewust dat ze nog heel wat te leren hebben. Ze zijn speels, helemaal niet perfect, ze weten niet wat studeren is, …

Zowel op het vlak van studeren als op het vlak van functioneren in groep hebben ze een weg af te leggen.

 • Stappenplan Studiebegeleiding Op School (SOS)
 • Socialevaardigheidstraining (SOVA)

In ons logo zie je een kruisteken….

De middenschool wil een katholieke school zijn waar respect voor de eigenheid van elkeen prioritair is, waar eerlijkheid een belangrijke waarde is. Een school waar aandacht is voor elk individu, waar groeikansen geboden worden, waar ruimte is voor vallen en opstaan. We willen leerlingen opvoeden vanuit de wetenschap dat niemand perfect is en dat ook niet moet zijn. Dat we allemaal het recht hebben om fouten te maken op voorwaarde dat we die aangrijpen om er lessen uit te trekken. We zijn er ons van bewust dat jonge mensen kneedbaar zijn en we zijn ervan overtuigd dat het onze taak als opvoeder is hen bij sturen waar nodig.

 • We organiseren pastorale activiteiten op sleutelmomenten in het jaar: start van het schooljaar, Kerstmis, Pasen en einde schooljaar.
 • We hebben een Anti-Pestprotocol.
 • We hanteren een kansenbevorderend herstelbeleid.
 • We hebben aandacht voor kostenbeheersing en er is een sociaal fonds voor kansarme gezinnen.
MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap