In ons logo zie je een jongere met open armen, springend en dansend...

Het welbevinden van onze leerlingen en leraren vinden we prioritair. Immers, al wie zich goed voelt, presteert optimaal.

De middenschool wil een school zijn waar elke leerling volle kansen tot ontplooiing krijgt. Onze eerste graad heeft de belangrijke opdracht elke leerling te begeleiden in de zoektocht naar zijn persoonlijke mogelijkheden. We stellen ons daarbij als doel het maximum uit ieder kind te halen. Ook al durven we de lat voldoende hoog te leggen, toch blijven we ernaar streven dat het een haalbare uitdaging blijft waarbij de leerling voldoende succeservaringen heeft.

  • We bieden een onderwijsaanbod met beperkt keuzepakket vanaf het eerste jaar en met differentiatie door basis en basis met verdieping.
  • We bieden S.O.S. = studiebegeleiding op school
  • Door vakleraren.
  • Vanuit de leerlingenbegeleiding in groeps- en individuele momenten.
  • Met planningsagenda op maat van onze school.
  • Er is een individuele aanpak van leerlingen met leerzorg. We werken in context vlot samen met het Ondersteuningsnetwerk.
  • We werken aan een Gelijke Onderwijskansenbeleid. We kozen als thema’s differentiatie en talenbeleid maar ook de vorige thema's blijven behouden.
  • Er is een studiemeester-opvoeder die dagelijks tussen de leerlingen staat.
  • We bieden verschillende mogelijkheden tussen de middag aan. Er zijn verschillende cateringmogelijkheden en er is een aanbod van middagactiviteiten.

De ontwikkeling in hun groei naar volwassenheid vinden we even belangrijk als de cijfers die de leerlingen behalen. We organiseren onthaalactiviteiten om de instap in het secundair onderwijs vlot te laten verlopen. Voor de eerstejaars is er een onthaaldag op 1 september en een klasvormende activiteit in de eerste weken. Er zijn klassenvormende activiteiten om individuele groei te versterken en het functioneren binnen de groep te bevorderen. Op het einde van het trimester is er telkens een themadag De nevenlesactiviteiten (theater, concert, sport, pastoraal) ondersteunen het leven op school. De cel leerlingenbegeleiding handelt zowel preventief als curatief. We bieden sociale-vaardigheidstraining voor individuele leerlingen. Een open communicatie vormt de basis voor een vlotte samenwerking. De coördinator is dagelijks aanwezig in de leraarskamer en op de speelplaats. Er zijn teamvormende activiteiten voor leraren. Er is een structureel vakoverleg. We stimuleren een open, laagdrempelige communicatie met ouders. We organiseren vijf oudercontacten op jaarbasis. Het mailadres van de leerlingenbegeleiders is beschikbaar voor ouders. We gebruiken smartschool als digitale schoolagenda in combinatie met de planningsagenda. Deze laatste is ons vast communicatiemiddel met de ouders. In het sanctioneringsbeleid zijn oudergesprekken ingebed. Tweemaandelijks komt het oudercomité samen in de Middenschool te Torhout waar ook een afvaardiging van LiMi aanwezig is.

In ons logo zie je een kruispunt van wegen…

Onze Middenschool is een brug tussen het basisonderwijs en de bovenbouw. Bij de start van het secundair onderwijs heb je al wat zicht op jouw talenten en belangstelling. Je maakt als een eerste keuze. Geleidelijk aan verfijn je die keuze, zodat je op het einde van de eerste graad een richting kunt inslaan die het best bij jouw talenten en interesse aansluit.

In ons logo zie je een duiker…

Onze 12-jarige duikt in zijn secundaire schoolloopbaan. Wij willen ze dermate begeleiden dat elk zijn eigen weg kan volgen rekening houdend met: capaciteiten, motivatie, belangstelling en studiehouding. We bieden uitdagende extra’s aan waarbij appel gedaan wordt op het vrijwillig engagement van leraren.

In ons logo zie je een loper…

Onze 12-jarige staat in de startblokken van zijn secundaire loopbaan. Veel leerlingen ‘starten’ op dat moment met ‘blokken’. We zijn er ons van bewust dat ze nog heel wat te leren hebben. Ze zijn speels, helemaal niet perfect, ze weten niet wat studeren is, …

Zowel op het vlak van studeren als op het vlak van functioneren in groep hebben ze een weg af te leggen.

In ons logo zie je een kruisteken…

De middenschool wil een katholieke school zijn waar respect voor de eigenheid van elkeen prioritair is, waar eerlijkheid een belangrijke waarde is. Een school waar aandacht is voor elk individu, waar groeikansen geboden worden, waar ruimte is voor vallen en opstaan. We willen leerlingen opvoeden vanuit de wetenschap dat niemand perfect is en dat ook niet moet zijn. Dat we allemaal het recht hebben om fouten te maken op voorwaarde dat we die aangrijpen om er lessen uit te trekken. We zijn er ons van bewust dat jonge mensen kneedbaar zijn en we zijn ervan overtuigd dat het onze taak als opvoeder is hen bijsturen waar nodig.

We hebben aandacht voor kostenbeheersing en er is een sociaal fonds voor kansarme gezinnen.

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap